Władza rodzicielska

Władza rodzicielska to fundament w relacji między rodzicami a dziećmi. W naszej firmie rozumiemy, jak istotne jest zapewnienie odpowiedniej opieki i wsparcia dla dzieci, zachowując równowagę między ich potrzebami a prawami rodziców. Nasz zespół prawników specjalizuje się w sprawach związanych z władzą rodzicielską, zapewniając profesjonalne doradztwo i reprezentację prawną w sprawach rodzinnych. Niezależnie od skomplikowania sytuacji, możesz polegać na naszym doświadczeniu i zaangażowaniu, aby chronić najlepsze interesy Twojej rodziny. 

Władza rodzicielska

Kancelaria Adwokacka ARTEM Angelika Rucińska to renomowana kancelaria adwokacka, która specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego, w tym dotyczącej problematyki władzy rodzicielskiej.

Co do zasady w okresie trwania małżeństwa władza rodzicielska jest wykonywana przez oboje rodziców. Wątpliwości zaczynają się zazwyczaj w momencie wystąpienia rozwodu lub zaistnienia innej okoliczności, prowadzącej do ograniczenia, zawieszenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Ostatecznie może ona zostać powierzona:

  • jednemu z rodziców, z ograniczeniem władzy drugiej strony,
  • wspólnie obojgu rodzicom, gdy uzgodnią oni między sobą odpowiedni plan wychowawczy,
  • innej osobie lub instytucji, gdy oboje rodziców traci władzę rodzicielską.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej w Poznaniu

Ograniczenie władzy rodzicielskiej to środek prawny, który ma na celu ochronę dziecka przed zaniedbaniem lub krzywdzeniem ze strony rodzica lub rodziców.

Polega na odebraniu rodzicom części lub całości uprawnień wychowawczych i przekazaniu ich innej osobie lub instytucji.

W przypadku rozwodów, gdy nie został opracowany rodzicielski plan wychowawczy, na skutek podjętej przez sąd decyzji, jeden z rodziców ma ograniczoną władzę rodzicielską, podczas gdy drugi utrzymuje pełnię władzy rodzicielskiej. W tym wypadku ograniczenie może polegać na uczestniczeniu tylko w podejmowaniu decyzji w najważniejszych sprawach dotyczących dziecka. Mowa tu między innymi o formie podjęcia leczenia, drogi kształcenia, wyjazdach zagranicznych czy zmianie miejsca pobytu.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej w Poznaniu

Rodzice, sprawując opiekę nad dziećmi, powinni kierować się nadrzędną zasadą dbałości o ich szeroko pojęte dobro, uwzględniając jednocześnie ochronę interesu społecznego. Szczególnym obowiązkiem dorosłych jest zapewnienie swoim nieletnim podopiecznym optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju psychofizycznego. Oznacza to m.in.:

  • zapewnienie bezpieczeństwa,
  • zapewnienie dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, odpowiedniego odżywiania oraz zdrowego środowiska wychowawczego,
  • dbałość o rozwój emocjonalny i społeczny.

Jeśli rodzice rażąco nadużywają swoich obowiązków, rażąco je zaniedbują lub istnieje inna, trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, sąd w Poznaniu może orzec jej pozbawienia. Jak pokazuje praktyka, tego typu wyroki związane są zazwyczaj z: pijaństwem, narkomanią, przemocą, poniżaniem, znęcaniem psychicznym lub fizycznym i zmuszaniem do pracy.

Władza rodzicielska adwokat Poznań

Sprawy związane z władzą rodzicielską w Poznaniu są bardzo delikatne i należy je prowadzić stawiając na pierwszym miejscu dobro dziecka. Pomoc adwokacka nie ogranicza się w tym wypadku do sporządzania odpowiednich pism i reprezentowania stron przed sądami. To przede wszystkim indywidualna analiza przypadku, która pozwala zidentyfikować przesłanki ograniczenia, zawieszenia, pozbawienia lub przywrócenia władzy rodzicielskiej.

Jako osoba z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw dotyczących władzy rodzicielskiej w Poznaniu jestem w stanie odpowiedzieć na każde pytanie. Będę wsparciem w negocjacjach z drugim rodzicem, a gdy zachodzi taka potrzeba, przygotuję indywidualną strategię prowadzenia sprawy. Decydując się na moje usługi zyskują Państwo nie tylko wiedzę i pomoc na każdym etapie, ale także wysoką kulturę i empatię.

Adwokat