Ochrona dóbr osobistych osób prawnych

W Kancelarii Adwokackiej z Poznania specjalizujemy się nie tylko w ochronie dóbr osobistych osób fizycznych, ale również osób prawnych. Rozumiemy, że w dzisiejszym świecie reputacja i dobre imię firmy są równie ważne, co dla jednostek. Nasz zespół adwokatów podejmuje skuteczne działania w celu ochrony prawnych interesów naszych klientów biznesowych przed naruszeniami ich dóbr osobistych, w tym nieuprawnionym wykorzystaniem wizerunku, zniesławieniem czy naruszeniem poufności danych. Dążymy do zapewnienia naszym klientom spokoju i pewności, że ich dobra osobiste są należycie chronione.

Ochrona dóbr osobistych osób prawnych

Świadomość tego, że każdy mieszkaniec Poznania posiada niezbywalne dobra osobiste, jest całkiem duża. Równocześnie nie każdy obywatel i przedsiębiorca wie, że takie dobra przynależą również osobom prawnym, podmiotom sektora publicznego czy też tak zwanym ułomnym osobom prawnym (np. spółdzielniom mieszkaniowym).

Może to powodować szereg konsekwencji, w tym problemy związane z naruszeniem ochrony dóbr osobistych osób prawnych. Do tej grupy należą Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznały osobowość prawną. Mowa więc między innymi o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkach akcyjnych, niektórych stowarzyszeniach czy nawet o uniwersytetach.

Czym są dobra osobiste osób prawnych z terenu Poznania?

Dobra osobiste osób prawnych to wartości niemajątkowe, które są ściśle związane z ich istnieniem i funkcjonowaniem. Ich katalog jest otwarty, co oznacza, że żaden sąd nie jest związany w tym zakresie elementami wskazanymi wprost w Kodeksie cywilnym. Nie ma jednak wątpliwości, że do tej grupy można zaliczyć:

  • reputację i renomę,
  • nazwę i znak towarowy,
  • komercyjny wizerunek,
  • tajemnicę korespondencji,
  • nietykalność pomieszczeń.

W pewnym sensie można zatem powiedzieć, że stanowią one odpowiedniki dóbr osobistych osób fizycznych. To przenikanie się może nastręczać wielu problemów podczas interpretacji konkretnych zdarzeń.

Przykładowo publikowanie w mediach społecznościowych nieprawdziwych informacji o prezesie spółki może być poczytane zarówno jako obraźliwe dla samego prezesa, jak i naruszające dobra samej firmy, którą reprezentuje.

Ochrona dóbr osobistych osób prawnych – adwokat Poznań

Środki ochrony dóbr osobistych osób prawnych to mechanizmy, które służą do ochrony wartości niemajątkowych przed naruszeniem. W podstawowym przykładzie jednostka, której dobra są zagrożone, może żądać od osoby, która zamierza je naruszyć, zaniechania tego działania. W sytuacji wystąpienia naruszenia najczęściej żąda się usunięcia skutków. Może to oznaczać eliminację z Internetu treści czy też złożenie oświadczenia o dokonanym naruszeniu.

Jeżeli w wyniku działania została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może wnioskować o jej naprawienie na zasadach ogólnych. Nie jest także wykluczone staranie się o zadośćuczynienie pieniężne lub zapłata odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Powyższe narzędzia nie kończą katalogu dostępnych możliwości. W każdym przypadku warto skonsultować się z adwokatem, który dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu podpowie najlepsze rozwiązanie. Decydując się na moje usługi, zyskują Państwo kompleksową ochronę dóbr osobistych osób prawnych w Poznaniu,

Adwokat