Niealimentacja

W Kancelarii Adwokackiej z Poznania rozumiemy, że brak płacenia alimentów może być trudnym i frustrującym doświadczeniem dla osób zależnych od wsparcia finansowego. Nasz zespół adwokatów specjalizuje się w sprawach związanych z niealimentacją, oferując kompleksową pomoc prawną naszym klientom w uzyskaniu należnych świadczeń alimentacyjnych. Działamy skutecznie, aby egzekwować prawo i zapewnić naszym klientom sprawiedliwość finansową, na którą zasługują.

Niealimentacja

Niealimentacja to uchylanie się od płacenia alimentów, czyli świadczeń pieniężnych przeznaczonych na utrzymanie i wychowanie osoby uprawnionej. Tę formę przestępstwa opisuje art. 209 Kodeksu karnego.

Polega ono na umyślnym i bezpodstawnym niepłaceniu alimentów, do których zobowiązana jest osoba fizyczna na podstawie:

  • orzeczenia sądowego,
  • ugody zawartej przed sądem lub innym organem,
  • umowy.

Podstawa prawna wskazuje, że do wyznaczenia odpowiedniej kwalifikacji łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości powinna stanowić równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo alternatywnie, gdy opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że przepisy nie mówią, że brak zapłaty ma następować przez kolejne okresy płatności. W tym wypadku liczy się wyłącznie suma niewykonanego zobowiązania.

Tym samym, jeśli osoba zobowiązana z terenu Poznania nie przekazała świadczenia w marcu, kwietniu, a później także w lipcu, przez co wysokość należności osiągnęła wysokość 3 świadczeń, w tej sprawie mogło dojść do popełnienia przestępstwa.

Niealimentacja może prowadzić do przyznania kary grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Przepisy chronią także ofiarę, nadając wyższą rangę popełnionego czynu (a co za tym idzie także wyższe kary), gdy na skutek uchylania się od płacenia alimentów, osoba uprawniona nie ma możliwości zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb życiowych.

Niealimentacja – adwokat Poznań

Przestępstwo niealimentacji w Poznaniu ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

W takim piśmie należy drobiazgowo opisać wystąpienie wszystkich przesłanek, pozwalających na ściganie tego czynu. W szczególności należy dowieść, że sprawca uchyla się od obowiązku alimentacyjnego. Należy przez to rozumieć sytuację, gdy zobowiązany ma obiektywną możliwość zrealizowania treści orzeczenia, ugody lub umowy, ale nie robi tego ze złej woli.

Dobrym przykładem jest tu jedna z moich wcześniejszych spraw z terenu Poznania. Osoba X miała określony obowiązek alimentacyjny w wysokości 1250 złotych miesięcznie na rzecz osoby Y. X osiągał ponadprzeciętne wynagrodzenie, tak więc uiszczenie odpowiedniej kwoty nie stanowiło dla niego żadnego problemu.

Mimo tego zdecydował się nie płacić, gdyż był w otwartym konflikcie z Y. W tej sytuacji osoba zobowiązania świadomie i celowo uchylała się od zapłaty świadczenia alimentacyjnego, co sprawiło, że jej zachowanie zostało zakwalifikowane jako przestępstwo.

Obecność adwokata jest pomocna praktycznie od początku całego procesu. Ekspert jest w stanie przygotować odpowiednie pismo i podać rzetelną argumentację, która znacząco przyspieszy proces rozpatrywania wniosku.

Adwokat Poznań – niealimentacja po stronie pokrzywdzonego i zobowiązanego

Przygotowanie wniosku to niejedyny trudny moment postępowania w sprawie przestępstwa niealimentacji w Poznaniu. Kancelaria adwokacja podejmuje się spraw po stronie pokrzywdzonego, jak i zobowiązanego. Nierzadko zdarzają się sytuacje, gdy brak zapłaty w terminie nie jest efektem złej woli, a przyczyn losowych, np. choroby. Moja pomoc skupia się między innymi na:

  • sporządzaniu pism procesowych,
  • określeniu strategii prawnych,
  • organizacji i uczestnictwie w negocjacjach między stronami,
  • reprezentowaniu klientów przed sądami wszystkich instancji.

Zachęcam do kontaktu wszystkie osoby z terenu Poznania i okolic, które doświadczyły problemów w zakresie uchylania się od płacenia świadczenia alimentacyjnego.

Adwokat