Elementy pozwu o rozwód

Artykuły Prawne » Rozwody i sprawy rodzinne » Elementy pozwu o rozwód

Elementy pozwu o rozwód.

Decyzja o zakończeniu związku małżeńskiego najczęściej kończy się złożeniem przez jednego z małżonków do sądu pozwu o rozwód. Pozew rozwodowy inicjuje więc postępowanie sądowe, w toku którego sąd orzeka nie tylko o rozwiązaniu małżeństwa, ale rozstrzyga również wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem rodziny (więcej na ten temat znajdziesz w poprzednim artykule “Elementy wyroku rozwodowego, czyli o czym powinien orzec sąd w sprawie o rozwód”). Pozew o rozwód jest więc pierwszym, kluczowym pismem procesowym, które powinno spełniać szereg wymogów formalnych. Decydując się więc na złożenie do sądu pozwu o rozwód warto mieć na uwadze, jakie elementy powinny się w nim pojawić, by sąd uregulował wszystkie istotne dla nas kwestie.

Wymogi formalne pozwu.

Pozew o rozwód, jak każde pismo procesowe, musi spełniać ogólne warunki, wymienione w art. 126 § 1 k.p.c. Oznacza to, że sporządzając pozew o rozwód w pierwszej kolejności musimy określić w nim następujące kwestie:

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowany- pozew o rozwód należy złożyć sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda,
 2. oznaczenie stron postępowania- konieczne jest podanie imienia i nazwiska powoda oraz pozwanego, ich adresy zamieszkania, PESEL powoda, a w przypadku, gdy reprezentuje nas pełnomocnik również jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub siedziby,
 3. oznaczenie rodzaju pisma- niezbędne jest zaznaczenie w treści pisma “Pozew o rozwód”,
 4. osnowa wniosku- tzn. merytoryczna treść pozwu o rozwód, z której wynika, czego powód domaga się w postępowaniu sądowym,
 5. wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów- w pozwie o rozwód niezbędne jest wskazanie konkretnych okoliczności faktycznych, które popierają nasze żądanie oraz przedstawienie dowodów, za pośrednictwem których owe fakty możemy wykazać (domagając się rozwiązania małżeństwa z wyłącznej winy pozwanego wskazujemy fakty wykazujące winę małżonka w rozkładzie pożycia małżeńskiego, np. zdradę oraz przedstawiamy dowód na poparcie naszych faktów, np. zdjęcia z kochanką, wiadomości sms, zeznania świadków, itp.),
 6. podpis powoda lub jego pełnomocnika,
 7. wymienienie załączników, które należy ponadto dołączyć do pozwu o rozwód.

Warto pamiętać również, że zgodnie z treścią art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. w pozwie należy zawrzeć informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

WAŻNE! Pozew o rozwód podlega opłacie stałej, która wynosi 600,00 zł. Do pozwu należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej.

Powyżej wymieniono elementy, które powinien zawierać każdy pozew. W niniejszym artykule zwrócę jednak uwagę na to, jakie inne dodatkowe żądania winny znaleźć się w pozwie o rozwód, tak by sąd mógł wydać orzeczenie rozstrzygające wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem rodziny.

Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Pozew rozwodowy powinien zawierać wniosek o rozwiązanie związku małżeńskiego z tym jednak zastrzeżeniem, czy domagamy się rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie, z wyłącznej winy drugiego małżonka czy z winy obu stron. Należy również we wniosku wskazać, kiedy i gdzie zostało zawarte małżeństwo.

Przykład: wnoszę o rozwiązanie małżeństwa powódki Anny Kowalskiej i pozwanego Jana Kowalskiego, zawartego w dniu 01 stycznia 2000 roku przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu, wpisanego do księgi małżeństw nr 1/2000 przez rozwód bez orzekania o winie stron.

Pamiętać należy, że podstawowym obowiązkiem sądu w sprawie rozwodowej jest kwestia ustalenia, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Nawet jeżeli powód nie określi tego w pozwie, sąd zobligowany będzie do ustalenia w toku postępowania, który z małżonków winny był rozkładu pożycia.

Władza rodzicielska.

Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci w pozwie o rozwód powód powinien również określić sposób sprawowania nad nimi władzy rodzicielskiej. Powód może wnosić o:

 1. pozostawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi obojgu rodzicom (konieczne jest jednak dołączenie do pozwu zgodnego pisemnego porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem po rozwodzie),
 2. powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej powodowi, z ograniczeniem władzy rodzicielskiej pozwanego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka (np. do prawa do współdecydowania o najistotniejszych sprawach dziecka),
 3. pozbawienie pozwanego władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi (w przypadku trwałej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej przez pozwanego albo jeżeli pozwany nadużywa władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbuje swe obowiązki względem dziecka),
 4. zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi (w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej przez pozwanego).

Przykład: wnoszę o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnią Zuzanną Kowalską, urodzoną w dniu 01 marca 2005 roku w Poznaniu powódce z pozostawieniem pozwanemu prawa do współdecydowania o najistotniejszych sprawach dziecka.

Kontakty z dzieckiem.

W przypadku posiadania wspólnych małoletnich dzieci powód w pozwie o rozwód powinien również złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów pozwanego z dziećmi i określić sposób ich realizowania. Pamiętać należy, że każdy z rodziców ma prawo i obowiązek utrzymywać kontakty ze swoim małoletnim dzieckiem, nawet w przypadku pozbawienia go czy ograniczenia mu władzy rodzicielskiej.

Przykład: wnoszę o uregulowanie kontaktów pozwanego z małoletnią córką Zuzanną Kowalską w co drugi weekend od piątku godz. 18:00 do niedzieli godz. 18:00 oraz w każdą środę od 15:00 do 20:00.

Należy mieć jednak na względzie to, że jeżeli powód jest w stanie porozumieć się z pozwanym co do jego kontaktów z dzieckiem, wówczas powód może złożyć wniosek o odstąpienie od orzekania przez sąd o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Alimenty na dziecko.

W pozwie o rozwód powód może również złożyć wniosek o zasądzenie od pozwanego odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem renty alimentacyjnej na rzecz małoletniego dziecka. Pamiętać należy, że w wyroku rozwodowym sąd orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Zasadniczo więc koszty utrzymania dziecka powinny zostać rozłożone na oboje rodziców. Wysokość alimentów ustalana jest z uwzględnieniem usprawiedliwionych potrzeb dziecka i możliwości majątkowych i zarobkowych rodzica.

Przykład: wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniej Zuzanny Kowalskiej renty alimentacyjnej w kwocie 500,00 zł miesięcznie płatnej z góry do 10- tego dnia każdego miesiąca do rąk matki małoletniej wraz z odsetkami ustawowymi w razie uchybienia płatności którejkolwiek z rat począwszy od dnia wniesienia pozwu.

Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania.

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie wówczas powód w pozwie o rozwód może wnieść również o uregulowanie sposobu korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

Przykład: wnoszę o uregulowanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania znajdującego się przy ul. Polnej 5/9 w Poznaniu na czas wspólnego w nim zamieszkiwania z pozwanym w ten sposób, że powódka będzie miała prawo do wyłącznego korzystania z salonu, pozwany natomiast z mniejszego pokoju, pozostawiając stronom do wspólnego użytkowania kuchnię, łazienkę, przedpokój i balkon.

Podział majątku wspólnego.

W pozwie o rozwód powód może również wnosić o dokonanie przez sąd w wyroku rozwodowym podziału majątku wspólnego małżonków. Powód powinien wówczas określić wszystkie składniki majątkowe wchodzące w skład majątku wspólnego małżonków oraz sposób podziału tego majątku (które składniki przypadną któremu z małżonków). Pamiętać jednak należy, że sąd dokona podziału majątku wspólnego jedynie wówczas, gdy przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W przeciwnym razie koniecznym będzie złożenie odrębnego wniosku o podział majątku wspólnego po rozwiązaniu małżeństwa przez sąd.

Przykład: wnoszę o ustalenie, że w skład majątku wspólnego małżonków wchodzi mieszkanie o wartości 200.000,00 zł oraz działka o wartości 200.000,00 zł oraz o dokonanie podziału majątku wspólnego poprzez przyznanie pozwanemu prawa własności działki a powódce prawa własności mieszkania.

Alimenty na małżonka.

W określonych sytuacjach powód może wnosić również o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz renty alimentacyjnej po rozwodzie. Więcej na temat alimentów na rzecz byłego małżonka znajdziesz jednak w artykule “Obowiązek alimentacyjny między małżonkami po rozwodzie”.

Wniosek o zabezpieczenie.

Sporządzając pozew o rozwód powód może również zawrzeć w nim wniosek o zabezpieczenie na czas trwania postępowania sądowego takich kwestii jak: miejsce zamieszkania małoletnich dzieci, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, uregulowanie kontaktów pozwanego z dziećmi, alimenty na rzecz małoletniego dziecka.

Co do zasady udzielenia zabezpieczenia powód może żądać wówczas, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Istotnym jest, że w toku postępowania o rozwód sąd w pierwszej kolejności rozstrzyga wniosek o zabezpieczenie sformułowany w pozwie, co ma na celu ustabilizowanie sytuacji stron w procesie rozwodowym oraz ich dzieci.

Załączniki.

Warto zaznaczyć, że powód do pozwu o rozwód powinien dołączyć m.in.:

 • potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu w kwocie 600,00 zł,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • odpis skrócony aktu urodzenia małoletnich dzieci,
 • dokumenty, na które powoływał się powód w treści pozwu.
 • odpis pozwu dla pozwanego wraz z załącznikami,

Podsumowując, pozew o rozwód powinien spełniać szereg wymogów formalnych, których niezachowanie skutkować może zwrotem pisma przez sąd. Oprócz koniecznych elementów, w pozwie o rozwód można zawrzeć również szereg dodatkowych żądań, których prawidłowe sformułowanie umożliwi pełne odzwierciedlenie interesów powoda. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, zachęcamy do skorzystania z porady prawnej adwokat Angeliki Rucińskiej, która zajmuje się sporządzaniem pozwów rozwodowych w sposób zapewniający zadbanie o interesy klienta.

Pomoc prawna - Adwokat Angelika Rucińska - Kancelaria Adwokacka Poznań

Kancelaria Adwokacka Poznań

Skorzystaj z pomocy doświadczonego Adwokata w Poznaniu. Przybliż nam swój problem, a my wskażemy Ci najszybsze i skuteczne rozwiązania sprawy!

 

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kategorie

Najnowsze artykuły prawne

Komentarze

 1. Potwierdzam takie odczucia . Przykład : w okresie 10 lat funkcjonował PKF SKARBIEC GDAŃSK ... wyłudził 70 mil zł od…

 2. Witam Żona rząda podziału majątku jesteśmy 29 lat po ślubie. Czy jest to możliwe załatwić notarialnie czy trzeba zrobić to…

 3. Dzień dobry.Mam pytanie czy usunięte konto na WP , i wiadomośći są gdzie w internecie zapisane,czy ktoś może je odzyskać,np.służby.

 4. witam, córka w przedszkolu opowiedziala że tata uderzył syna ,dlatego ma siniaki na plecach..co jest absurdalne.. przedszkole wezwali policję ,ktora…

Adwokat