Średni i lekki uszczerbek na zdrowiu

Artykuły Prawne » Odszkodowania i błędy medyczne » Średni i lekki uszczerbek na zdrowiu

Średni i lekki uszczerbek na zdrowiu

Życie i zdrowie ludzkie, jako najcenniejsze wartości dla człowieka, są chronione na wielu płaszczyznach prawnych, w tym karnej i cywilnej. Ochrona prawna na gruncie prawa karnego została zawarta w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny, w rozdziale XIX dotyczącego Przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, jak również w rozdziale XXVII regulującego odpowiedzialność za popełnienie Przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej (m.in. art. 217 k.k.).

W dzisiejszym artykule zostanie omówiona kwestia dokonania przez sprawcę na szkodę pokrzywdzonego przestępstwa z art. 157 k.k., tj. średniego i lekkiego uszczerbku na jego zdrowiu oraz pociągnięcia sprawcy z tego tytułu do odpowiedzialności karnej.

Średni i lekki uszczerbek na zdrowiu – STRONA PRZEDMIOTOWA

Zgodnie z treścią art. 157 § 1 k.k., kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Zanim przejdziemy do szczegółowej analizy znamion omawianego czynu zabronionego, na uwagę zasługują dwie zasadnicze kwestie.

Po pierwsze, przestępstwo z art. 157 k.k. ma charakter ogólny, co oznacza, że każdy bez wyjątku może go popełnić i ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną. Po drugie, aby przestępstwo z art. 157 § 1 k.k. mogło zostać dokonane koniecznym jest stwierdzenie, iż sprawca dopuścił się innego niż określonego w art. 156 § 1 k.k. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (tj. pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia), jak i innego ciężkiego kalectwa, nieuleczalnej lub długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała.

Przykład: Jeżeli dana osoba została pobita, wskutek czego doznała poważnych obrażeń głowy, co w konsekwencji przyczyniło się do realnego zagrożenia jej zdrowia a nadto mimo podjętego leczenia doznała trwałego urazu, wpływającego na znacząco na jej przyszłość i życie zawodowe można mówić o popełnieniu na jej szkodę przestępstwa z art. 157 k.k., o ile znamiona te nie zostały uregulowane już w art. 156 § 1 k.k.

Ważne: Przestępstwo z art. 157 k.k. może być popełnione zarówno przez działanie, jak i zaniechanie (wyrok SA w Warszawie z dnia 12 maja 2014 r., sygn. akt II AKa 105/14, M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, LEX 2021)!

Z kolei przez „rozstrój zdrowia” rozumie się skutek na zdrowiu, który polega na zakłóceniu funkcji organizmu człowieka o charakterze czynnościowym  bez naruszenia integralności ciała. Przy czym rozstrój zdrowia może się odnosić zarówno do całego organizmu człowieka, jak i poszczególnych jego układów, zaś samo zaburzenie może polegać na naruszeniu stanu fizycznego, jak i psychicznego organizmu człowieka (R. Kokot, Art. 157 KK (w:) Kodeks karny. Komentarz, R.A.Stefański (red.), wyd. 5, Warszawa 2020, Legalis).

Ważne: istotnym czynnikiem rozróżnienia średniego a lekkiego uszczerbku na zdrowiu jest czas rekonwalescencji trwający poniżej lub powyżej 7 dni (art. 157 § 2 k.k.)!

Zgodnie bowiem z wyrokiem SA w Lublinie z dnia 25 czerwca 2014 r., sygn. akt II AKa 124/14, warunkiem odpowiedzialności z art. 157 § 2 k.k. jest spowodowanie lekkich obrażeń, które powodują naruszenie czynności (prawidłowego funkcjonowania – uwaga SA) narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni.

Rozróżnienie zatem tych dwóch postaci uszczerbków na zdrowiu, na podstawie czasu rekonwalescencji pokrzywdzonego jest istotne m.in. z punktu widzenia wysokości kary grożącej sprawcy omawianego przestępstwa, jak i trybu ścigania.

Kodeks karny bowiem za popełnienie lekkiego uszczerbku na zdrowiu przewiduje sankcje karne w postaci grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 157 § 2 k.k.). Jeżeli natomiast sprawca dopuści się średniego uszczerbku na zdrowiu, o którym mowa w art. 157 § 1 k.k., podlega on karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Średni i lekki uszczerbek na zdrowiu – STRONA PODMIOTOWA

Kolejną rzeczą, na którą zwrócę uwagę jest zamiar sprawcy przestępstwa z art. 157 k.k. Przestępstwo z art. 157 § 1 i 2 k.k. może być popełnione zarówno w zamiarze bezpośrednim, tj. kiedy sprawca chce go popełnić i podejmuje działania do jego realizacji), jak i ewentualnym (M. Mozgawa, Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, LEX 2021).

Jednakże na gruncie art. 157 § 3 k.k., możliwym jest dokonanie średniego czy lekkiego uszczerbku na zdrowiu nieumyślnie. Taka sytuacja może nastąpić gdy, sprawca nie zachowa należytej ostrożności w stosunku do drugiego człowieka i jego zdrowia (np. zbyt mocne popchnięcie pokrzywdzonego, którego skutkiem może być naruszenie czynnosci ciała lub rozstrój zdrowia pokrzywdzonego).

Kodeks karny wówczas dla sprawców popełnienia przestępstwa nieumyślnie przewiduje sankcje karną w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Tryb ścigania przestępstwa średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu

Pamiętać należy, że istotnym z punktu widzenia trybu ścigania przestępstwa z art. 157 k.k. obok czasu rekonwalescencji pokrzywdzonego, jest relacja łącząca go ze sprawcą. Z tych względów możemy wyróżnić tradycyjne ściganie z urzędu przez uprawnione do tego organy – jeżeli czas rekonwalescencji wynosi więcej niż 7 dni, jak i prywatnoskargowy – poniżej 7 dni i wówczas pokrzywdzony sam może zainicjować i decydować o pociągnięciu sprawcy do odpowiedzialności karnej.

Ważne: Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 3 (nieumyślne spowodowanie średniego, lekkiego uszczerbku na zdrowiu) następuje na jej wniosek.

Jeżeli popełniono na Twoją szkodą przestępstwo spowodowania średniego czy lekkiego uszczerbku na zdrowiu albo postawiono Ci zarzut popełnienia w/w przestępstwa, zapraszam do bezpośredniego kontaktu z moją kancelarią adwokacką w mieście Poznań. Jako adwokat prowadzę sprawy karne w tym m.in. o czyn z art. 157 k.k.

Pomoc prawna - Adwokat Angelika Rucińska - Kancelaria Adwokacka Poznań

Kancelaria Adwokacka Poznań

Skorzystaj z pomocy doświadczonego Adwokata w Poznaniu. Przybliż nam swój problem, a my wskażemy Ci najszybsze i skuteczne rozwiązania sprawy!

 

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kategorie

Najnowsze artykuły prawne

Komentarze

  1. Potwierdzam takie odczucia . Przykład : w okresie 10 lat funkcjonował PKF SKARBIEC GDAŃSK ... wyłudził 70 mil zł od…

  2. Witam Żona rząda podziału majątku jesteśmy 29 lat po ślubie. Czy jest to możliwe załatwić notarialnie czy trzeba zrobić to…

  3. Dzień dobry.Mam pytanie czy usunięte konto na WP , i wiadomośći są gdzie w internecie zapisane,czy ktoś może je odzyskać,np.służby.

  4. witam, córka w przedszkolu opowiedziala że tata uderzył syna ,dlatego ma siniaki na plecach..co jest absurdalne.. przedszkole wezwali policję ,ktora…

Adwokat